2015.04.09

การยกเลิกระบบบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

ระบบบัตรประจำตัวคนต่างด้าวได้ถูกยกเลิก บัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด)จะใช้แทนบัตรประจำคนต่างด้าว ขอให้ผู้ที่ยังถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว(ไกโกกุจินโทโรคุโช) ไปทำการเปลี่ยนเป็นบัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด) ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

ไปหน้ารายการข้อมูล