2015.07.31

ข้อมูลข่าวสารจากสมาคมทนายความจังหวัดอิบารากิ

ถึงชาวต่างชาติทุกท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิบารากิ

ขอแนะนำทนายความที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอคำปรึกษากรุณาติดต่อสมาคมทนายความสาขาซึจิอุระ

หมายเลขโทรศัพท์: 029-875-3349 เวลา: 9.00-16.30 น.

กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ก่อนโทรศัพท์มาปรึกษา

1.ชื่อ-สกุล 2.วันเดือนปีเกิด 3.เพศ 4.ที่อยู่

5.เขตที่ประสงค์จะปรึกษา 6.หมายเลขโทรศัพท์ 7.สัญชาติ

8.ภาษาที่ใช้สนทนา 9.ประเภทวีซ่า 10.เนื้อหาที่จะปรึกษา

※ เวลาโทรศัพท์กรุณาใช้ภาษาญี่ปุ่น หากจำเป็นต้องใช้ล่ามกรุณาเตรียมมาเอง

ปรึกษาครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ไปหน้ารายการข้อมูล