2015.08.21

แนะนำระบบหมายเลขประจำตัว

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 คุณจะได้รับการแจ้ง หมายเลขประจำตัว 12-หลัก

(หมายเลขประกันสังคมหมายเลขผู้เสียภาษี)

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พหุภาษา

ระบบหมายเลขประจำตัว(เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html

ไปหน้ารายการข้อมูล