2016.07.04

รับปรึกษาด้านกฎหมายให้กับชาวต่างชาติ... โดยทนายความ...ฟรี

<วันเวลา>

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

<หมายเหตุ> ขอรับคำปรึกษาได้คนละ 1 ครั้ง / ต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองไว้จะไม่สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ /

ทางเราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ / ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับชาวต่างชาติ

<หมายเลขโทรศัพท์> 029-244-3811

ไปหน้ารายการข้อมูล