2019.04.25

Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado

Mayroong libreng konsultasyon sa Ibaraki International Association, dalawang beses sa isang buwan. (may interpreter)

Sa buwang ito ay sa 5/8(Miyerkules) * 5/22 (Miyerkules)

Oras 1:30pm ~ 3:30pm

Maaari kang makipagusap sa sarili mong wika

Tumawag muna sa telepono para sa reserbasyon bago sumangguni.

Libre at Kompidensyal

Sentro ng Sanggunian Para sa mga Dayuhang Residente 029-244-3811 

Iba pang inpormasyon