2019.05.24

Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado (June)

Mayroong libreng konsultasyon sa Ibaraki International Association, dalawang beses sa isang buwan. (may interpreter)

 Sa buwang ito ay sa June 6 (Huwebes) * June 19 (Miyerkules)

 Oras 1:30pm ~ 3:30pm

Maaari kang makipagusap sa sarili mong wika
Tumawag muna sa telepono para sa reserbasyon bago sumangguni.
Libre at Kompidensyal   
Sentro ng Sanggunian Para sa mga Dayuhang Residente 029-244-3811

Iba pang inpormasyon