2019.06.20

Paunawa ng Pagsangguni sa Abogado (July)

Ang Ibaraki International Association ay nagbibigay ng libreng legal na pagpapayo para sa mga dayuhan dalawang beses sa isang buwan (na may interpreter).

Sa buwang ito ay sa July 4th (Huwebes) * July 17th (Miyerkules)
Oras: 1:30pm ~ 3:30pm
Lugar: Ibaraki ken International Association
Maaari kang makipagusap sa sarili mong wika
Tumawag muna sa telepono para sa reserbasyon bago sumangguni.
Libre at Kompidensyal   
Sentro ng Sanggunian Para sa mga Dayuhang Residente 029-244-3811

Iba pang inpormasyon