2020.07.03

Ang Digmaan at Ibaraki

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.


Batay sa mahalagang materiales na nauugnay sa digmaan na nakolekta at napreserba ng higit

sa kalahating siglo, ang eksibisyon na ito ay nagtatanghal ng kasaysayan na naranasan ng

Japan.

Petsa: Ika-18 ng Hulyo (Sabado) ~ 22 ng Septiyembre (Martes, piesta opisyal)

Lokasyon: Ibaraki Prefectural Archives and Museum (Mito City)

URL http://www.rekishikan-ibk.jp/

______________________.jpg

Iba pang inpormasyon