2020.07.03

Programa sa Pagsubok: Lumang Panahon

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.


 Alamin at matutuhan ang tungkol sa buhay nuong lumang panahon sa pamamagitan ng

hamon sa pagsusulit at hawakan ang mga aparatus na ginamit mula nang wala pang

kuryente hanggang sa oras nang unang ginamit ang kuryente.

Petsa: Ika-18 ng Hulyo (Sabado) ~ 22 ng Septiyembre (Martes, piesta opisyal)

Lokasyon: Ibaraki Prefectural Archives and Museum (Mito City)

URL http://www.rekishikan-ibk.jp/

______________________.jpg

Iba pang inpormasyon