2017.03.23 【17°Festival de Sen-hime em Mitsukaido】 Joso-shi
 
2017.03.16 【Feira de Kraft comida em Kasama】
 
2017.03.09 【Saitosai】Kashima-shi
 
2017.03.09 【Festival Noturno de Ameixa-azeda (Yoru Ume Matsuri) 2017】
 
2017.01.12 Ibaraki Contents Collection2