2021.12.24 ข้อควรระวังเพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
 
2021.12.09 รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่ซึจิอุ
 
2021.10.22 [มิโตะ] คุณสามารถรับฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องจอง
 
2021.10.22 การสนบั สนุนการฉีดวคั ซีน FRESC หลายภาษา
 
2021.08.23 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจังหวัดอิบารากิ