2017.06.01 รับปรึกษาด้านกฎหมายให้กับชาวต่างชาติ... โดยทนายความ...ฟรี
 
2017.05.15 เส้นทางเดินเรือสายใหม่ที่ท่าเรืออิบารากิ!
 
2017.05.09 รับปรึกษาด้านกฎหมายให้กับชาวต่างชาติ... โดยทนายความ...ฟรี
 
2017.05.01 บริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ ฟรี
 
2017.04.06 บริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ ฟรี